11 Listopada Dzień Niepodległości – Marsz wolności o zachodzie słońca

11 Listopada Dzień Niepodległości  – Marsz wolności o zachodzie słońca

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość po 123 latach wykreślenia z map świata. W tym dniu zakończyła się też I Wojna Światowa, wojna w której tak wielu żołnierzy nowozelandzkich i australijskich zginęło aby inni mogli być wolni.

Dzień ten jest dla nas niezwykle ważny.

Jak co roku spotkaliśmy się na marszu o zachodzie słońca.

Wolność jest istotą naszego człowieczeństwa, dlatego pielęgnowanie jej jest niezwykle ważne. W tym roku w którym przyszło nam zmierzyć się z COVID 19 oraz protestem polskich kobiet i mężczyzn, przeciw ograniczaniu tej wolności – bądźmy razem, na naszym tradycyjnym marszu wolności o zachodzie słońca,

 

W niedziele 15/11/2020 spotkaliśmy się w bardzo niewielkim gronie tu podkreślić ważność 11 listopada dla nas i naszej ojczyzny, także Nowej Zelandii – jest to również dzień końca I Wojny Światowej, w której tak wielu nowozelandczyków oddało życie w dalekiej Europie, aby inni  mogli żyć w wolnych krajach. Dlatego spotykamy się właśnie tam, pod tablicą upamiętniającą śmierć tych młodych żołnierzy, walczących też o naszą polską niepodległość.   Biało-czerwonymi flagami tu na antypodach chcieliśmy powiedzieć, że wolność jest doświadczeniem, które pozwala nam wzrastać i rozwijać się w harmonii. Chociaż każdy z nas popełnia czasem błędy podejmując decyzje w przestrzeni wolności ale dzięki tym decyzjom czy nawet błędnym  wyborom odkrywamy nasze człowieczeństwo i pozwalamy na doskonalanie siebie. Nikt nie ma  prawa tej wolności ograniczać. Posimy konsekwencje naszych decyzji i wyborów, bierzemy za nie odpowiedzialność. Wolność nie jest swawolą czy destrukcyjnym “liberum veto”. Wolność jest odpowiedzialnościa, którą bierzemy sami za siebie i za innych. Wolność prowadzi nas do pochylenia się nad drugim człowiekiem i podania mu ręki, kiedy to potrzebuje. Prowadzi do szanowania przekonań innych i ciągłej gotowości pomocy najsłabszym.
Nie prowadzi do podziałów społecznych i przemocy. Pozwala nam rozejść się  z uśmiechem i pozostać przyjaciółmi chociaż a może dzięki temu, że róznimy się w poglądach i decyzjach.

11 November Independence Day – Freedom March at Sunset

102 years ago, Poland regained its independence after 123 years of being removed from the world maps. On this day, the First World War ended, a war in which so many New Zealand and Australian soldiers died so that others could be free.

This day is extremely important to us.

As every year, we met at the sunset march.

Freedom is the essence of our humanity, so cultivating it is extremely important. This year in which we have had to face COVID 19 and the protest of Polish women and men against restriction to freedom – let’s be together on our traditional freedom march at sunset.

On Sunday 15/11/2020 we met in a very small group here, emphasize the importance of November 11 for us and our homeland, including New Zealand – it is also the end of World War I, in which so many New Zealanders gave their lives in distant Europe, so that others they could live in free lands. That is why we meet right there, under the plaque commemorating the death of these young soldiers, who were also fighting for our Polish independence. With the white and red flags here in the antipodes, we wanted to say that freedom is an experience that allows us to grow and develop in harmony. Although each of us sometimes makes mistakes when making decisions in the space of freedom, but thanks to these decisions or even wrong choices, we discover our humanity and allow us to improve ourselves. Nobody has the right to limit this freedom. We take the consequences of our decisions and choices, we take responsibility for them. Freedom is not playfulness or a destructive “liberum veto.” Freedom is a responsibility we take for ourselves and for others. Freedom leads us to bend over to another human being and shake hands when he needs it. It leads to respect for the beliefs of others and constant readiness to help the weakest.
It does not lead to social divisions and violence. It allows us to break up with a smile and remain friends, at least thanks to the fact that we differ in views and decisions.