Editorial – Trzeci Maj

In Poland, May is the month of fully blooming spring, blooming with lilacs and chestnuts, awakening the feeling of strength and youth changing the world for the better. It is also the month of important polish anniversaries. The Constitution of 3 May is undoubtedly one of the most important symbols of Polish independence. The deputies present at the first Legislative Sejm to be held after Poland regained its independence in 1918 were very aware of this when they introduced a public holiday to celebrate it; members of parliament who participated in the Sejm in 1990, and who reinstated the holiday, were equally aware of this fact. The European Commission also appreciated its importance in 2015 when the constitution was awarded a European Heritage Label. However, the Government Act is not only a symbol; it is a valuable historical document, an important legal text, as well as a historical event which was so groundbreaking that the whole of Europe acclaimed it a revolution of its time  ‘When major incidents occur among nations, and revolutions, which lead to changes in their states, governments, laws and relationships with other nations, repercussions can be felt throughout Europe’. News about Constitution spread through 18th century Europe. It was Europe which hailed it a revolution without doubt, albeit a peaceful, bloodless, and gentle one, but a revolution after all.

Third May Constitution was first of such peaceful revolution, that proceed similar changes in the world
We can say that it is now Polish tradition to be precursor of such peaceful changes another one in XX century was Solidarity and 1989 “Okrągły stół” that result in collapse of Communism  When assessing great revolutions, not only those which took place at that time, three stages are usually distinguishable: destruction – discussion – creation.

Peaceful revolution largely skip the phase of destruction but as we learn from history price is paid later. Nevertheless, message that they bring is invaluable that we as human being can stay united and respect each others dignity and differences. Which message is particularly related to our days. A message that I would also like to convey to the Polish community in Auckland as the outgoing president of the Association.

In May, we also celebrate Mother’s Day on May 11 in NZ and May 26 in Poland. I extend my best wishes to all the mothers who care for each of us on my behalf and on behalf of the Association.

 

 

 

Maj w Polsce jest miesiącem  wiosny w pełni, rozkwitającej bzami i kasztanami, budzącym uczucie siły i młodości zmieniającej świat na lepsze. Jest też   miesiącem ważnych świąt polskich. Konstytucja 3 Maja to niewątpliwie jeden z najważniejszych symboli polskiej niepodległości. Posłowie obecni na pierwszym Sejmie Ustawodawczym, który odbył się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., Byli tego doskonale świadomi, wprowadzając święto państwowe, aby je obchodzić; Równie świadomi byli tego posłowie, którzy uczestniczyli w Sejmie w 1990 roku i przywracali święto. Jej znaczenie doceniła również Komisja Europejska w 2015 roku, kiedy konstytucja otrzymała Znak Dziedzictwa Europejskiego. Jednak ustawa rządowa to nie tylko symbol; jest cennym dokumentem historycznym, ważnym tekstem prawnym, a także wydarzeniem historycznym, które było tak przełomowe, że cała Europa uznała go za rewolucję swoich czasów. „Kiedy dochodzi do poważnych incydentów między narodami i rewolucji, które prowadzą do zmian w ich państwach, rządach, prawach i stosunkach z innymi narodami, reperkusje mogą być odczuwalne w całej Europie”. Wieści o Konstytucji rozeszły się po XVIII-wiecznej Europie. To Europa bez wątpienia okrzyknęła ją rewolucją, choć pokojową, bezkrwawą i delikatną, ale przecież rewolucją. Konstytucja Trzeciego Maja była pierwszą taką pokojową rewolucją, która dokonała podobnych zmian na świecie Można powiedzieć, że prekursorem tak pokojowych zmian jest już polska tradycja. Kolejną w XX wieku była Solidarność i „Okrągły stół” z 1989 roku, które doprowadziły do ​​upadku komunizmu.

 

Oceniając wielkie rewolucje, nie tylko te, które miały miejsce w tamtym czasie, wyróżnia się zazwyczaj trzy etapy: zniszczenie – dyskusja – stworzenie.

Pokojowa rewolucja w dużej mierze pomija fazę zniszczenia, ale jak dowiadujemy się z historii, cena jest płacona później. Niemniej przesłanie, które niosą, jest nieocenione, że my jako ludzie możemy pozostać zjednoczeni i szanować wzajemną godność i różnice. Przesłanie, które jest niezwykle ważne w naszych czasach podziałów i silnych polaryzacji. Przesłanie, które chciałbym przekazać również społeczności polskiej w Auckland jako odchodzący prezes Stowarzyszenia.
W maju obchodzimy też dzień Matki 11 maja w NZ i 26 maja w Polsce Wszystkim mamom składam najlepsze życzenia w moim i Stowarzyszenia imieniu