Polish History – March – APA Newsletter Editorial

Miesiąc marzec przynosi ze sobą refleksję nad dwoma wydarzeniami historycznymi z powojennej Polski. 7 marzec jest dniem w którym zamyślamy się nad losem „żołnierzy wyklętych” dramatem młodych ludzi, którzy po wojnie pozostali w ukryciu walcząc zbrojnie z komunistyczną władzą w Polsce, jednocześnie często powodując dramat ludzi ‘zwyczajnych’ i całych wiosek. Komunistyczna władz wymazała ich z pamięci pokoleń, obecna władza buduje dla nich ‘pomniki’ nie mające nic wspólnego z ich życiem. Marzec jest też pamięcia roku 1968 – buntu młodzieży i dramatu dziesiątków tysięcy Polaków zmuszonych do wyjazdu przez komunistyczną władzę, tylko dlatego, że byli inni, byli pochodzenia żydowskiego, zostali wyklęci i wygnani z ich kraju.

Żyjemy w czasach w których my tworzymy historię, jesteśmy jej częścią, Jesteśmy naznaczeni  wydarzeniami które toczą się swoim rytmem. Często stają się narzędziem w rękach polityków, które pozwala kontrolować całe społeczeństwa – jedni stają się ‘wyklętymi’ inni ‘kryształowymi’ bohaterami.

Szymborska napisała:

‘Umar­łych wiecz­ność do­tąd trwa,
do­kąd pa­mię­cią się im pła­ci.
Chwiej­na wa­lu­ta. Nie ma dnia,
by ktoś wiecz­no­ści swej nie tra­cił.’

 

Wyrażamy swoje zdania i opinie o tych wydarzeniach. Jednocześnie wokół nas jest przestrzeń naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów, nieznanych do których tak łatwo można wyciągnąć dłoń i spowodować zmianę. Jest przestrzeń w której obecność jest bliskością. Dlatego jak co miesiąc zapraszam wszystkich do przyłączenia się do nas w Stowarzyszeniu i razem budowania naszego świata.

 

March brings with it a reflection on two events in modern Polish history. March 7 is the day when we reflect on the fate of the ‘damned soldiers’ with the drama of young people who remained hiding after the war, fighting the communist authorities in Poland, often causing tragedy of ordinary people and entire villages. The communist authorities have erased them from the memory of generations, the present authorities are building ‘monuments’ to them that have nothing to do with their lives and choices. March is also a memory of 1968 – the youth revolution against Communist and the drama of tens of thousands of Poles forced to leave by the communist regime, only because they were of Jewish origin, they were ‘damned’ and expelled from their country.

We live in times in which we are a part of history, we create history. We are marked by events that follow their own rhythm. They often become a tool in the hands of politicians that allows them to control entire societies – some become ‘damned’ others ‘crystal’ heroes.

Szymborska wrote:

‘Eternity of the Dead continues,

as long as we pay with memory.

A shaky currency. There’s no day,

some not lose their eternity. ”

We express our views and opinions about these events. At the same time, around us there is space for relatives, friends, neighbours, strangers to whom it is so easy to reach out and make a difference. There is a space where presence is closeness. Therefore, as every month, I invite everyone to join us in the Association to build our world together.

Przemek Dawidowski