Powielkanocny Piknik Polski – 2704 Kaipara Coast Road, Araparera.

W 2021 Stowarzyszenie Polaków w Auckland świętowało polskie święta majowe  Dzień Konstytucji, Święto Flagi i Dzień Polonii  w bardzo specjalnym miejscu, dzięki Thomasowi & Mahrukh Stazy wraz z konsulem honorowym i przedstawicielami innych organizacji polonijnych. Spotkaliśmy się  w Cue Haven.

CUE Haven to wizja Thomasa & Mahrukh Stazyk, którzy kupili nieruchomość w 2003 roku z zamiarem miejsca, w którym ludzie będą się spotykać, aby dzielić się pomysłami i uczyć się od siebie nawzajem. Jednakże, i zamiast tego zdecydowali przywrócić farmę do rodzimego rezerwatu przyrody, z którego społeczność zawsze będzie mogła korzystać i cieszyć się.

C-U-E oznacza kultywowanie zrozumienia i oświecenia i jest miejcem gdzie ludzi spotykają się, dzielą pomysłami i patrząc w przyszłość, odkrywają zrozumienie siebie, innych ludzi i wszechświata. Wspópracując ze sobą tworzą coś wyjątkowo dla przyszłych pokoleń.

Konstytucja 3 Maja była efektem takiej właśnie współpracy w 1791 i darem dla przyszłych pokoleń Polaków. Była pierwszą Ustawą zasadniczą w Europie i drugo na świecie. Chociaż obowiązywała zaledwie 14 miesięcy była wielkim osiągnięciem narodu polskiego w tamtym czasie, narodu patrzącego w przyszłość, przekraczającego własne różnice, wspólnie pracującego aby zachować niezależność utrzymać rozwój gospodarczy i polityczny.
Takie przesłanie niosą święta majowe, w Polsce kwitnące wiosna. W tym roku świętując to przesłanie Stowarzyszenie Polaków w Auckland (wraz z Konsulem Honorowym, Polanz i innymi organizacjami) zasadziło kolejne drzewko w CUE- haven.
Wszystkim którzy uczestniczyli w pikniku dziękujemy za świetna zabawę i miłe spotkania.

In 2021, the Auckland Polish Association celebrated the Polish May Anniversaries:  Constitution Day 3rd MAy, Flag Day and Polonia Day in a very special place, thanks to Thomas & Mahrukh Stazyk together with the honorary consul and representatives of other organizations.

We met at Cue Haven. CUE Haven is the vision of Thomas & Mahrukh Stazyk who bought the property in 2003 with the intention of a place where people will meet to share ideas and learn from each other. However, and instead they decided to return the farm to their native nature reserve that the community would always be able to use and enjoy.

C-U-E stands for cultivating understanding and enlightenment and is a place where people meet, share ideas and look ahead, discover understanding themselves, other people and the universe. Working together, they create something special for future generations.

The May 3rd Constitution was the result of such cooperation in 1791 and a gift for future generations of Poles. It was the first  Constitution  in Europe and the second in the world. Although it was in force for only 14 months, it was a great achievement of the Polish nation at that time,  thenation looking to the future, crossing its own differences, working together to maintain independence to maintain economic and political development.

This is the message of the May holidays, int  the blooming spring in Poland. This year, celebrating this message, the Association of Poles in Auckland (together with the Honorary Consul, Polanz and other organizations) planted another tree in CUEHaven.

We would like to thank everyone who participated in the picnic for great fun and nice meetings.