Spotkanie z Delegacją Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska – Dom Polski

Stowarzyszenie Polaków w Auckland gościło delegację Muzeum II wojny Światowej. Zebrała się grupa osób pasjonatów historii polskiej, która
z zaintersowaniem wysłuchała przygotowanych prelekcji i obejrzała miniatury filmowe. W spotkaniu uczestniczył również  Konsul Honowrowy oraz przedstawiciele Zarzadu.

To, kim jesteśmy, widzimy w tym co zostawiamy po sobie w swiecie materialnym. Od czegosc nieznacznego do najbardziej niesamowitego. Nawet najmniejsze przedmioty mogą miec najgłębsze znaczenie w zależności od tego jaki nadamy tej rzeczy opis. Jak  opisujemy zależy od okoliczności,
w których ten „skarb” istnial. Ludzkie przedsięwzięcia są „świadkami” naszej podróży i przez to opowiedają nasza historię. Miejsca, w których te historie są najczesciej przychowywane, to muzea. Niektóre osoby nazywają te instytucje „martwymi”. Inni znajdują w nich swoją tożsamość, duchowosc, źródło siły, wyrocznię. O ile przepowiadanie przyszłości jest trudną pracą, przepowiedanie jest fascynujące
i magiczne, i wszyscy jesteśmy tym zainteresowani. Dlatego muzea są tak ważnymi miejscami: pokazując przeszłość, opowiadają o przyszłości. Tak więc prawda o przyszłości spoczywa w rękach kustoszy muzeów. To ogromna odpowiedzialność i ciężar mówienia Prawdy. Nie opinii. Ale czym jest ta Prawda? Czy o wojnie jest jedna prawda? Jest doświadczenie – osobiste doświadczenie. Niewielu
z nas ma teraz takie doświadczenia
z pierwszej ręki. Jest doświadczenie rodzinne. Istnieje doświadczenie danej wspólnoty i narodu. Jeśli będziemy poszukiwać Jedynej Prawdy, zawsze będziemy w błędzie, dzieląc i niszcząc. Niedawno temu byliśmy świadkami kampanii na rzecz „TYLKO JEDYNEJ PRAWDY” pochodzącej od Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne jest, aby muzea i instytucje historyczne były „strefami wolnymi od polityki”, nie napędzanymi ideologią, ale miejscami, które starają się rejestrować różnorodny obraz wydarzeń. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie indywidualnych doświadczeń i właśnie aby to uczynic przybyla delegacja z Muzeum II Wojny Światowej – aby zarejestrować doświadczenia świadków

That who we are, we see in the material world by what we leave behind. From the insignificant to the most awesome. Even the tiniest
of items will be most profound depending on the meaning we give it. Meaning depends on the circumstances in which the ‘treasure’ came to exist. Items
of human endeavour are ‘witnesses’ to our journey through time and by this tell a story. Places where these stories are most plentiful are usually call museums. Some people call these institutions ‘dead’. Others find in them their identity, their spiritual self, a source of strength, an oracle. As much as foretelling the future is
a difficult job it is fascinating
and magical and in that we are all interested. That is why museums are such important places: by showing the past they will tell the future.
So the truth of the future rests in the hands of museum curators. That is an enormous responsibility
and a burden of telling The Truth. Not an opinion. But what is
The Truth? Is there a one truth about war? There is experience – personal experience.

Not many of us now have such first-hand experience. There is family experience. There is community experience and there is national experience. If we seek The ‘One Truth’ we will always be wrong, divisive and destructive. We have recently witnessed a campaign for such ‘THE ONLY TRUTH’ coming from the President of the Russian Federation. That is why it is essential that museums and historical institutions are ‘politics-free zones’ not driven by ideology but places which seek to record the multiple view of events. That is why recording of individual experience is so important and that is what the delegates from the Museum of the Second WW have come to NZ to do – to record the experience of the witnesses. We had privileged to host them.

Program Spotkania:

,,1939. Pamięć i przesłanie”  miniatura filmowa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Swoje przejmujące historie związane z czasem trwania tego straszliwego konfliktu opowiadają świadkowie historii. Przedstawiciele powojennego pokolenia reprezentowani są przez osoby, dla których pamięć wojny niesie obowiązek przyjęcia właściwej postawy w życiu codziennym. Spoiwem dla narracji jest wypowiedź prezydenta RP Andrzeja Dudy.

*Spot filmowy promujący działalność Muzeum II Wojny Światowej.

*Wystąpienie dr Karola Nawrockiego ,,W obliczu dwóch totalitaryzmów. Polska i Polacy w czasie II wojny światowej, w którym to m.in. nawiąże do historycznych wydarzeń w 1939 r., a w nich do roli Westerplatte, do roli żołnierza polskiego na frontach wojennych w roku 1940 r. (80 rocznica), a także do znaczenia dla Polski zakończenia wojny w 1945 r.(75 rocznica). W końcowej części nawiąże do prowadzonej przez Muzeum zbiórki pamiątek.

*Waldemar Kowalski – informacja o możliwości, jak i trybie przekazywania pamiątek, a także o roli i wykorzystaniu historii mówionej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

*Wystąpienie dr hab. Karola Polejowskiego ,,Los dzieci sowieckich deportacji”, w którym przedstawi temat poświęcony historii polskich dzieci zesłanych po wrześniu 1939 r. w głąb Związku Sowieckiego, które to często osierocone znalazły schronienie m.in. w Afryce, Indiach, w Nowej Zelandii i w Meksyku. Wystąpienie będzie połączone z miniaturą filmową o tym samym tytule.

Przewidywany czas trwania całości wraz z dyskusją około 2 godzin

 

 

Read more about Museum MIIW – https://muzeum1939.pl/