Tikera Dance Group
2020 enrolments

Tikera – Polska grupa teatralna w Auckland, działa od września 2017 roku. Dotychczas grupa dzieci pod okiem profesjonalnej nauczycielki tańca przygotowywała występ taneczny raz lub dwa razy do roku. W tym roku Stowarzyszenie Polaków w Auckland  proponuje regularne zajęcia przez cały rok.. Celem grupy  tanecznej jest rozwijanie umiejętności tanecznej a przez to wzmacnianie ogólnego rozwoju dzieci szczególnie kordynacji ruchowej, refleksu, umiejętności współdziałania w grupie, oraz inteligenci twórczej i ruchowej.  Dodatkową zaletą uczestniczenia  w zajęciach jest nauka tańców polskich oraz występów na uroczystościach i  festiwalach  wielokulturowych.
Więcej informacji: info@poloniaauckland.co.nz  lub mobile 0210524323

Tikera – Polish Theatre Group in Auckland has been operating since September 2017. So far the children’s dance group under the guidance of a professional dance teacher has prepared one or two performances per year. This year The Auckland Polish Association is pleased to offer regular dance classes throughout the year. The aim of the group is to develop dance skills and thereby strengthen the overall development of children, especially movement coordination, reflexes, team interaction skills, and creative and movement intelligence. An additional advantage of participating in classes is learning Polish dances and performing at multicultural festivals. For more information contact: info@poloniaauckland.co.nz  or phone 0210524323

 

Dlaczego taniec jest ważny
Why dance is important?

 

Taneczne zajęcia rozwijają poczucie rytmu, wpływają  na zdrowie i rozwijają poczucie pewności siebie. Taniec rozwija wszechstronną sprawność ruchową dziecka, co jest szczególnie ważne w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym gdy dzieci zaczynają rosnąć. Rozwija reflex i koordynację ruchową. Taniec także uczy systematyczności, obowiązkowości  i dyscypliny. W tańcu ważne jest zaangażowanie. Dzięki  nauce tańca dzieci podchodzą poważniej do swoich obowiązków, uczą się współpracy w grupie, uczą się budować więzi międzyludzkie, pomagania sobie nawzajem, wzajemną akceptację. Ćwiczenia taneczne rozwijają pamięć, orientację, uwagę, spostrzegawczość oraz tzw inteligencję twórczą i ruchową.  Taniec pomaga budować budować własną pozytywną samoocenę i poczucie wartości. Podczas tańca poziom endorfin we krwi podnosi się, dzięki nim relaksujemy się i wzmacnia się nasze poczucie szczęścia
i zadowolenie. Taniec wzmacnia takie nasze cechy charakter jak odwaga, cierpliwość, wytrwałość.

Dance develops a sense of rhythm, affects health  and develops a sense of self-confidence. Dance develops the child’s versatile motor skills, which  is especially important in pre-school and early school years when children start to grow. develops reflex  and motor coordination. Dance also teaches regularity, duty
and discipline. Engagement is important in dance. Thanks to learning to dance, children take their duties more seriously, learn to cooperate in a group, learn  to build interpersonal relationships, help each other,  ad it enhances mutual acceptance. Dance exercises develop memory, orientation, attention, perceptiveness and the so-called creative and movement intelligence. Dance helps to build your own positive self-esteem  and sense of value. During dance, the level  of endorphins in the blood rises, thanks to which we relish and strengthen our sense of happiness and contentment.  Dance strengthens such ancestors character as well as patience, patience. Reprint Gazeta Polonia luty 2018